Mr. Muhammad Kashif Khan

Designation: Registrar
Email: kashif.khan@jinnah.edu

Mr. Naveed Akhtar

Designation: Deputy Registrar Administration
Email: naveedakhtar@jinnah.edu

Faisal Hussain

Designation:  Manager HR and Admin
Email: faisal.hussain@jinnah.edu

Mr. Nauman Hafeez Ansari

Designation: Director IT
Department: IT Department
Email: nauman.ansari@jinnah.edu

Mr. Faisal Muhammad Khan

Designation: Manager Finance
Email: faisal@jinnah.edu

Mr. Muhammad Rashid Khan

Designation: Manager ORIC
Email: rashid.khan@jinnah.edu

Mr. Shahbaz Abdullah Qazi

Designation: IT Manager
Email: shahbaz.aq@jinnah.edu

Mr. Tariq Mehmood

Designation: Maintenance Engineer / Supervisor
Email: tariq.mehmood@jinnah.edu

Mr. Haris Ahmed

Designation: Manager QEC
Department: QEC Department
Email: haris.ahmed@jinnah.edu

Mr. Muhammad Umer

Designation: Manager Placement
Department: Placement and Industrial Liasion
Email: m.umer@jinnah.edu

Mr. Saleem Ahmed

Designation: Manager Administration
Department: Human Resource Department
Email: saleem.ahmed@jinnah.edu

Mr. Imad Zafar

Designation: Manager CELDD
Email: immad.zafar@jinnah.edu

Mr. Syed Iqbal Hussain

Designation: Librarian
Department: Library
Email: iqbal.hussain@jinnah.edu

Ms. Beenish Liaquat

Designation: Manager Admissions
Email: beenish@jinnah.edu

Mr. Muhammad Rashid

Designation: Senior Manager IT Services
Email: m.rashid@jinnah.edu

Mr. Syed Muhammad Ali

Designation: Manager Administration
Email: syedmuhammad.ali@jinnah.edu

Mr. Zakir Tajammul

Designation: Manager Marketing & Relationship
Email: zakir.tajammul@jinnah.edu

Ms. Alina Aziz

Designation: Manager QEC & Research Management
Email: alina.aziz@jinnah.edu